Tulevaisuuspäivä murtaa tulevaisuuden myyttiä

Tulevaisuuspäivä

Tulevaisuuspäivä murtaa tulevaisuuden myyttiä

Tulevaisuuspäivää järjestää neljän tulevaisuusaktivistin tiimi. Kukin heistä avaa blogissamme omaa näkökulmaansa Tulevaisuuspäivään. Tiimin Laura Pouru avaa tekstissään Tulevaisuuspäivän tieteellistä taustaa. Laura on maantieteilijä ja tulevaisuudentutkija. Hän työskentelee projektipäällikkönä ja väitöskirjatutkijana Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksella ja on Tulevaisuuden tutkimuksen seuran puheenjohtaja.


Suomessa on vuosikymmenten perinteet yhteiskunnallisessa ja organisaatiokohtaisessa ennakoinnissa. Meillä on maailman mittakaavassa poikkeuksellisen vahvat tulevaisuusinstituutiot mm. Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta, Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Kansallinen ennakointiverkosto sekä Tulevaisuustalo Sitra. Tähän vahvaan yhteiskunnalliseen ennakointiperinteeseen verrattuna yksilötason ennakointi- ja tulevaisuuskyvykkyys – tulevaisuuden käsittely ja kohtaaminen henkilökohtaisella tasolla – on jäänyt vähäisemmälle huomiolle. Vasta viime vuosina asiaan on alettu kiinnittää enemmän huomiota niin tutkimuksen kuin käytännön parissa. Epävarmaksi ja monimutkaisemmaksi käyneessä maailmassa tarve tulevaisuuden kohtaamisen ja käsittelyn taidoille henkilökohtaisella tasolla on noussut akuutisti pintaan.

Tulevaisuustietoisuus ja tulevaisuuslukutaito

Henkilökohtaisia tulevaisuuden kohtaamisen taitoja voi tarkastella esimerkiksi kahden keskeisen käsitteen kautta. Tulevaisuustietoisuus on määritelty yksilöllisenä psykologisena ilmiönä, joka muodostuu viidestä ulottuvuudesta: systeemisyyden ymmärryksestä, avoimuudesta vaihtoehdoille, muiden huomioonottamisesta, omasta toimijuuskäsityksestä sekä oman aikakäsityksen laajuudesta (Ahvenharju, Minkkinen & Lalot 2018). Tulevaisuustietoisuuden viisi ulottuvuutta ilmenevät ihmisillä eri lailla, sillä ihmisillä saattaa olla esimerkiksi hyvinkin erilaiset aikakäsitykset tai käsitykset omista mahdollisuuksista vaikuttaa tulevaisuuteen. Omaa tulevaisuustietoisuuttaan voi mitata sekä kehittää erilaisilla harjoitteilla. Tulevaisuustietoisuuden kehittyminen auttaa tekemään pitkäkatseisempia päätöksiä.

Tulevaisuuslukutaito on toinen viime aikoina pinnalle noussut käsite. Käsitteen juuret juontavat Unescon tulevaisuudentutkimuksen verkostoon, jossa on haluttu nostaa tarkastelun keskiöön ihmisen yksilöllinen kyky kuvitella tulevaisuuksia ja suhtautua kriittisesti omiin  ja yhteiskunnallisiin tulevaisuuskäsityksiin. Tulevaisuuslukutaito on määritelty yksilön taitona käyttää tulevaisuutta luovasti ja kriittisesti nykyhetkessä (Miller 2018). Tulevaisuuslukutaitoon kuuluu mm. omien tulevaisuutta koskevien olettamusten, tunteiden ja ajattelun rajoitusten tunnistaminen. Tulevaisuuslukutaidon kehittämisen tavoitteena on oppia ymmärtämään tulevaisuuden muotoutumista, ajattelemaan tulevaisuudesta luovemmin ja oppia hyödyntämään tulevaisuuskuvittelun kapasiteettia nykyhetkessä tehtävien päätösten pohjalla.

Tulevaisuuspäivä murtaa tulevaisuuden myyttiä

Tulevaisuustietoisuus ja tulevaisuuslukutaito ovat 2020-luvun avaintaitoja. Niitä tarvitaan sekä oman elämän täyden potentiaalin tunnistamiseen että paremman yhteisen tulevaisuuden tekemiseen. Maapallon ja ihmiskunnan eksistentiaalisten haasteiden edessä tarvitsemme tulevaisuustietoisuutta, jotta pystymme näkemään omien toimiemme systeemiset, kauaskantoiset seuraukset sekä tulevaisuuslukutaitoa, jotta osaamme kuvitella parempia tulevaisuuksia ja keksiä luovia ratkaisuja edessämme oleviin haasteisiin.

Tulevaisuuspäivä tarjoaa tulevaisuudentutkimukseen pohjautuvia työkaluja oman tulevaisuustietoisuuden ja tulevaisuuslukutaidon kehittämiseen, jotta meillä kaikilla olisi paremmat eväät käsitellä omia tulevaisuutta koskevia ajatuksia, osallistua yhteiskunnalliseen tulevaisuuskeskusteluun sekä rakentaa parempaa tulevaisuutta. Tulevaisuuspäivän tavoitteena on murtaa tulevaisuuden myyttiä: tulevaisuus ei ole vain tutkijoiden, asiantuntijoiden tai poliitikoiden alaa, vaan meillä jokaisella on taito, oikeus ja valta kuvitella, keskustella ja toimia tulevaisuuden eteen. Tulevaisuus ei tule ennalta määrättynä tai aiemmin tapahtuneen kehityksen itsestäänselvänä jatkumona. Tulevaisuus on avoin ja se rakennetaan tämän päivän päätöksillä ja teoilla.

 


Lisää aiheesta

Ahvenharju, Sanna – Minkkinen, Matti – Lalot, Fanny (2018) The five dimensions of Futures Consciousness. Futures, Vol 104, 1-13.

Miller, Riel (2018) Transforming the Future – Anticipation in the 21st Century. UNESCO & Routledge, Paris.

Pouru, Laura – Wilenius, Markku (2018) Tulevaisuuslukutaito navigaatiovälineenä kuudennessa aallossa: kuinka integroida tulevaisuus lukio-opetukseen? Futura, Vol. 37. 3/2018, 12-23.