Miksi ja miten opettaa tulevaisuudesta?

Kaikista ei tarvitse tulla tulevaisuudentutkijoita, mutta ennakointi- ja tulevaisuusajattelutaitojen kehittämisestä on hyötyä nopeasti muuttuvassa ja monimutkaistuvassa maailmassa. 

tulevaisuuspäivä2Elämme keskellä kiihtyvää muutosta. Maailman ennakoidaan muuttuvan seuraavan 20 vuoden kuluessa enemmän kuin edellisen 200 vuoden aikana yhteensä. Lapset ja nuoret tulevatkin kasvamaan ja elämään maailmassa, joka on hyvin erilainen kuin se, minkä näemme nyt ympärillämme. Erään arvion mukaan tänä päivänä peruskoulunsa aloittavista lapsista 65 prosenttia työllistyy töihin, joita ei vielä ole olemassa. Nuoria kehotetaan valmistautumaan työelämään, joka voi sisältää viisi alanvaihtoa ja 17 eri työtä.  Työssään he tulevat käyttämään teknologiaa, jonka olemassaoloa emme pysty edes kuvittelemaan. Elinikäisestä oppimisesta tulee välttämättömyys kun esimerkiksi 50 prosenttia ensimmäisen vuoden korkeakouluopintojen substanssitiedosta vanhentuu valmistumiseen mennessä. Ei olekaan ihme, että tulevaisuus hämmentää nuoria ja heidän luottamuksensa Suomen ja maailman tulevaisuuteen horjuu.

Tässä muuttuvassa, monimutkaistuvassa ja epävarmemmaksi käyvässä maailmassa me kaikki tarvitsemme henkilökohtaista ennakointi- ja muutoskyvykkyyttä. Tätä voi kutsua henkilökohtaiseksi tulevaisuuslukutaidoksi, joka tarkoittaa kykyä osata hyödyntää tulevaisuutta nykyhetkessä. Konkreettisesti tämä tarkoittaa muun muassa ymmärrystä tulevaisuuteen vaikuttavista ilmiöistä ja liikevoimista, henkilökohtaista resilienssiä kohdata yllättäväkin tulevaisuus, sekä kykyä tarttua toimeen toivotun tulevaisuuden rakentamiseksi.


MITEN VOIN OPETTAA TULEVAISUUSLUKUTAITOA KOULUSSA?

tulevaisuuskoulu7Tarjoamme Tulevaisuuspäivään osallistujille helposti lähestyttäväksi muotoiltuja tulevaisuusopettamisen menetelmiä. Opettajalta ei tarvita erityistä perehtyneisyyttä tai etukäteistietoja tulevaisuudesta opettamiseen. Oleellista sekä opettajalle että oppilaalle on avoin ja luova asenne, halu osallistua ja oppia, sekä ajatella tavallisuudesta poikkeavalla tavalla. Tulevaisuuden käsittely vaatii usein myös arvopohdintaa ja omien aikaisempien ajattelumallien, asenteiden ja ennakkoluulojen kyseenalaistamista. Olennainen osa tulevaisuusopetusta on, että opiskelijat ovat itse aktiivisia toimijoita, jotka oppivat yhdessä keskustellen ja yhteisten kokemusten avulla.

Kaikessa tulevaisuusopettamisessa kannattaa kuitenkin pitää mielessä tulevaisuudentutkimuksen kolme keskeistä periaatetta:

 1. Tulevaisuutta ei voi ennustaa, sillä ei ole yhtä tiettyä tulevaisuutta, vaan lukemattomia vaihtoehtoisia tulevaisuuksia. Ennustamisen sijaan voimme kuitenkin hahmottaa erilaisia mahdollisia tulevaisuusvaihtoehtoja ja arvioida niiden todennäköisyyttä ja toivottavuutta.
 2. Tulevaisuus ei ole ennalta määrätty, millä viitataan siihen, että on olemassa myös tulevaisuuksia, joita emme pysty edes kuvittelemaan.  Tulevaisuus ei kuitenkaan ole välttämätön tai kiinteä silloinkaan, kun emme pysty kuvittelemaan sille vaihtoehtoja.
 3. Tulevaisuuteen voi vaikuttaa, sillä se muotoutuu tämän hetken tekojemme ja valintojemme seurauksena. Näin ollen voimme omilla toimillamme ainakin teoriassa tukea toivottavimman vaihtoehtoisen tulevaisuuden toteutumista.

Muita vinkkejä tulevaisuusopettamiseen:

 • tulevaisuuksia voi ja kannattaa tutkia, se on helppoa ja hauskaa
 • ei ole olemassa oikeaa tai väärää tulevaisuusajattelua
 • tulevaisuus on avoinna lukemattomilla mahdollisuuksille, jotka eivät rajoitu mielikuvituksemme puutteeseen
 • säilytä avoimuus, luovuus ja lupa ajatella tavallisuudesta poiketen
 • keskiössä on oppijan omakohtainen kokemus ja oivaltaminen, jonka tavoitteena on kehittää kriittistä ja luovaa ajattelua
 • arvosta kaikkien tulevaisuusajattelua, sillä oleellista on yksilön voimaantumisen ja toimijuuden tukeminen
 • tulevaisuusajattelussa ns. hiljaisella tiedolla ja intuitiolla on merkittävä rooli, minkä vuoksi on tärkeä oppia tunnistamaan nämä
 • vuorovaikutus, kommunikaatio ja kysymysten esittäminen on tärkeä osa tulevaisuusoppimista
 • one size does not fit all, eli tulevaisuusajattelun menetelmiä voi vapaasti soveltaa osallistujien tarpeiden mukaan (ikä, kiinnostukset jne.)

MIKSI MINUN KANNATTAA OSALLISTUA TULEVAISUUSPÄIVÄÄN?

Tarjoamme valmiit ja veloituksettomat materiaalit, ohjeet ja tehtävät, joiden avulla kuka tahansa opettaja voi helpolla ja hauskalla tavalla kokeilla tulevaisuuksien opettamista omassa luokassaan tai oppiaineessaan.

Opetuskokonaisuuden laajuutta on mahdollista räätälöidä, ja teemapäivän lisäksi sen voi toteuttaa esimerkiksi yhden oppitunnin mittaisena tai pidempänä ilmiöoppimisprojektina.

Tarkemmat ohjeet ja materiaalit löydät Opetusmateriaalit-sivulta.